...

دوشنبه 23 اسفند 1395 ساعت 10:38

من بودم و 

کنجی و کتابی و 

سرودی ...

غم را که نشان داد؟

بلا را که خبر کرد؟