ایست ! چشم ها بسته دستا بالا پاها باز !

سه‌شنبه 15 فروردین 1396 ساعت 12:49


بعد از بیست و شش سال و نُه روز تنها نتیجه ای که از زنده گی کردنِ خودم گرفتم این بود که ،

من از اون آدم های نگاه به افق های دوردست و دست روی دستِ حال و پا در گذشته بودم ...