بود و نبود...

شنبه 19 فروردین 1396 ساعت 08:12

وقتی کسی میتواند همانطور که هست ، دیگر نباشد ؛ فاتحه ی مرا  بخوانید‌.‌‌......