بلندی ها و بادبان های بادگیر

جمعه 8 اردیبهشت 1396 ساعت 07:26
یک جورهایی میشود اسمش را گذاشت کن فیکون خاطرات ، دل بریدن از همه ، و یا حتی خنثی شدگی.....امروز که روی صندلی یک لحظه سرم را اوردم پایین و به شکمم نگاه کردم متوجه شدم یکی دو سه چار پنج (!!) سانتی آمده بود جلو و خب واقعا فکر میکنید چیزی از عشق در درونش جوانه زده بود و رشد کرده بود؟

هه....زکی ....عجب دل خجسته ای داریدها ! پر از غمباد بود جانانِ دلم ! پر از غمباد !

بعد خب حالا بیا و هی برو به این ملت بگو من غمباد دارم....نمیفهمند دگر....مجبور میشوی خودت را سانسور کنی و بروی و بگویی باد دارم مَردُم....میفهمید؟باد ! و بعد تا عمق جان همه شان حرفت را خوب‌میفهمند و راه دستشویی را نشانت میدهند و تو میروی با خیال راحت آنجا زار میزنی.....این است که میگویم  به آدم های باد دار ! در این دنیای پر از نقاب که ممکن است یکی غمباد داشته باشد و دیگری اعصابش تخمی گردبادی باشد و یکی دیگر هم خب...بله ! نباید خندید.....