بنویس.....عشششششششق ! نقطه ، سر خط ....

دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت 14:04
شیفته ت بودم....
اصلا میبایست دبیر ادبیات یکجایی میشدم....آنوقت ساعتها ، روزها ، ماه ها و سال ها توی کله ی پوک بچه های مردم فرو میکردم که ، " شیفته یک کلمه ی مشتق است"
شیفت + ه : شیفت: مجاز از شیفت دیلیت همه ی قلبتان ، جانتان ، احساستان و اعتماد به نفس و کل هیکل تان....ه : مجاز از هه ! و در معنایی دقیق تر ، در قبال آن شیفت دیلیت تنها یک پوزخند با آوای " هه" نصیب تان میشود‌‌.....
مشتق هم یک کلمه ی بیخود است ، مُش: کوتاه شده ی " مشت کوبیدن بر  قلب سینه به هنگام دلتنگی و کم کم جان دادن " ،  
تق : همان تق ، و در معنایی دقیق تر در قبال کم کم جان دادن و مشت مشت کوبیدن بر قلب و خفه کردن خودتان تنها یک تق !  و سپس بوق ممتد پشت خط دریافت میکنید.

معلم ها نمیدانند باید با عشق درس بدهند ، باید مشقِ عشق بدهند ، باید یک چیزهایی را از همان طفولیت فرو کنند در ذات بعضی ها تا شخصیت شان کامل شکل نگرفته ، زیرا ما آدم ها ذاتا میل به شکل گیریِ شخصیت های گهی برای خودمان داریم.
میگویید دنیایمان چرا بی عشق شده؟کافی ست کمی فقط به کلمات خروجی از دهانتان و رفتار و کردار تان دقت کنید !

عشق ،عشق است....عشق طولانی شده ی عق نیست....عق نزنید اینهمه بر احساس طرف‌مقابلتان...حامله نباشید اینهمه !