تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت ، من همه محو تماشای نگاهت...

شنبه 27 خرداد 1396 ساعت 18:04

گمونم تموم عمر باید دنبال کسی بگردم که بفهمه من عاشق سکوت کردن و توی سکوت زندگی کردن و شنیدن همه صداهام و دنبال این‌نباشه که با دیگه چه خبر مکالمه رو کش بده....

گمونم  باید همه زندگیمو دنبال کسی باشم که بذاره بگذره ، همینجوری ثانیه ها تند تند برن و ما مجبور نباشیم که حتما یه حرفی بزنیم تا اسمشو بشه دیدار گذاشت....

گمونم باید استارت بزنم خودم توی دنیا ، این دیدار های قدم‌زدنی رو ، سکوت کردنی رو ، و نگاه کردنی رو....بی یه کلمه حرف حتی !