خاک بر سرت.نفهم

پنج‌شنبه 16 آذر 1396 ساعت 21:12

فهمیدیم خوشگلی...بَسِتِه دیگه.