زندگی "سالم"

شنبه 23 دی 1396 ساعت 10:14

درس اول زندگی سالم : سرت به کار خودت باشه.مطلقا سرت به کار خودت باشه.در واقع بکش بیرون از مکان مردم.و بکن در مکان خودت.من اگه جای تو بودم از شرم و خجالت تیکه پاره هامو باید جمع و جور میکردی...اینقدر که همه بهت میگن دخالت نکن توی مسائلی که به تو مربوط نیست و بشین سر جات و کم جستجو کن توی سولاخ سمبه ها...زندگیت هیچ چیز جذابی نداره؟باور کن زندگی دیگران هم همینطور...زحمت بکش و جذابش کن زندگی خودتو تا دیگرانو کنجکاو لحظاتت کنی...نه که مثل یه چیز بیفتی دنبال بقیه ببینی چیکار میکنن.


درس دوم زندگی سالم : تا آخر عمرت درس اول رو بشین بخون.تا جایی که نفوذ کنه توی مغز استخونت...این ، بهت کمک میکنه تا دیگه نه دروغ بگی. نه غیبت کنی. نه خودتو پشت نقاب های گوناگون و اسامی مختلف قایم کنی. و نه خیلی از کارهای شنیع دیگه که باعث میشه دیگران ازت دور بشن و فاصله بگیرن.هیچکس دلش نمیخواد بهترین دوستش.صمیمی ترینش.مورد اعتماد ترین فرد زندگیش.پدر و مادرش.فرزندش.خواهرش.و یا حتی کسی که عاشقانه میپرستتش وارد یک سری حریم های خصوصی ش بشه.حتی خودت هم خوشت نمیاد کسی واقعیت وجودی و درونی ت بفهمه.پس بفهم و احترام بذار.تا بهت احترام گذاشته بشه.تا هیچکس ازت فرار نکنه...تو هر چقدر تاریک باشی...هر چقدر بد باشی و هر چقدر بچه باشی ...چون هنوز بچه ای ، پس هنوز هم انسانی...انسانیت خودت رو پیدا کن و آدم باش...زامبی نباش.


این تجربه ی همه سال های زندگیم بوده.یه ذره هم متاسفانه باهوشم و زود متوجه یک سری مسائل میشم.یه نصیحت صادقانه بود بهت...خواه خواهرانه پند گیر...خواه مادرانه...خواه دوستانه و خواه دشمنانه....ولی پند بگیر ازش.به هر طریقی که راحت تری پند بگیر.....من بهت میدون داده بودم.بازم میدم...اینجا نشستم و حرکاتتو میبینم و لبخند میزنم.

ولی تو ، یه تصمیم درست و حسابی بگیر برای ادامه ی راهت...